பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்Nahfp=[papd; mUSiu

epiwthf ahk; nrhy;y tpUk;GtJ ahnjdpy; ,J tiu ehk; gy;NtW tp\a Qhdq;fisg; gw;wp fz;lwpe;Njhk;. mtw;wpy; nghpJk; Kjd;ikahfj; jpfo;tJ kdpj cs;SzHTfNs vd;why; mJ kpifahfhJ. vd;whYk; me;j cs;SzHTfisg; Ghpe;J nfhs;s ,Jtiu ehk; vLj;Jf;nfhz;l Kaw;rpjhd; vd;d? ek;kpy; vj;jid NgUf;F me;j cs;SzHT ntspg;gl;bUf;;fpwJ? ,e;jf; Nfs;tpfSf;nfy;yhk; ek; gjpy; vd;d? nksdk; jhd; gjpy; vd;why;> mjw;F fhuzk; ‘kdpjDf;Fs; ,Uf;Fk; kdpjNeak; kdpjUf;Fs; ,y;iy” vd;gJjhd;. Ghpatpy;iy? kdpjDf;Fs; ,Uf;Fk; mtatq;fs;> xd;Wf;nfhd;W vt;tsT Neaj;NjhL ele;J nfhs;fpd;wd. fhypy; mbgl;;lhy; fz; fyq;Ffpd;wJ.

fz;fyq;fpdhy; kdk; typf;fpwJ. kdk; typj;jhy; Md;kh Jbf;fpwJ. Md;kh Jbj;jhy; cjpuk; nfhl;LfpwJ. ,t;thW xd;wpw;F VjhtJ vd;why; kw;wjpd; Jbg;ig ghHj;jpUg;gPHfs;> mjdpy; Vw;wj;jho;T ,y;iy> NkyhdJ fPohdJ ,y;iy> mjdplk; tpNuhjk; ,y;iy> gif ,y;iy. mJ kl;Lkh? cly; nrhy;tij cs;sKk;> cs;sk; nrhy;tij clYk; Nfl;fpd;wJ. cliyAk; cs;sj;ijAk; Md;khTk;> Md;khit clYk; cs;sKk; msT fle;J Nerpf;fpd;wd. mjdhy;jhd; Md;kh ,g;gpwtpapy; jd; fHkhf;fspd; fhuzkhf cliy tpl;Lg; gphpa NeHe;jhy; clYk; cs;sKk; nray; ,oe;J tpLfpd;wd.

[Pthj;kh jd;id tpl;Lg; gphpe;j Jauj;ijj; jhq;fpf; nfhs;s Kbahj cly; jd; Ik;Gyd;fisAk;> midj;J cs;spe;jphpaq;fisAk; mlf;fp jq;fis kha;j;Jf; nfhs;fpd;wd. tpioT ,e;j G+jTly; XH capuw;w [lkhf khwp kdpj tho;Nt ,g;Gtpapy; m];jkpj;J tpLfpd;wJ. ,ijtp;l kdpjDf;Fs; ,Uf;Fk; kdpj Neaj;jpw;F vd;d vLj;Jf;fhl;L Ntz;Lk;? Mdhy; kdpjUf;Fs; mg;gbah? vq;F Nehf;fpDk; FNuhjk; - JNtrk;;> Nghl;b - nghwhik> tQ;rfk; - JNuhfk;> Nfhgk; – jhgk;>ghtk; - gop> ntl;L - Fj;J> Vio - gzf;fhud;> caHe;jtd; - jho;e;jtd; ,d;Dk; vj;jid vj;jidNah? mj;jidAk; vjpHkiw vz;zq;fs;! Vd; ,e;j epiy? vg;nghOJ ,e;j epiy khwg; Nghfpd;wJ? vq;F Fiwapy;iy? ahhplk; Fiwapy;iy? FiwfSf;fhf ehk; xt;nthUtiuAk; tpyf;f Nehpl;lhy; ek;kpy; ahH kpQ;RtH? Vd;@ ek;kplk; Fiwapy;iyah? FiwapUe;jhy; jhd; mtd; kdpjd!‚ ,y;iyNay; mtd; kfhd;!! ,jidg; Ghpe;J nfhs;s Vd; kdk; kWf;fpd;wJ? vg;nghOJ xU kdpjd; FiwNahL kdpjHfis Nerpf;ff; fw;Wf; nfhs;fpwhNdh mg;nghOJjhd; kdpj Neak; KOikahf tsUk;. ,J xt;nthUtH cs;sj;jpYk; cjpj;njo Ntz;Lk;. mjw;F ek; cs;sj;jpd; mbj;jsj;jpy; [Pt Cw;whf cwq;fpf; nfhz;bUf;Fk; cs;SzHTfis ehk; tpopj;J vor;nra;a Ntz;Lk;. ek;ik ehk; KOikahf czHe;J nfhs;StJ kl;Lky;yhky; ekJ Md;kh rf;jpfs; ahtw;iwAk; mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.

,Njh . . . mjw;fhd jUzk; te;Jtpl;lJ. Nahfp=[p cq;fis md;Gld; miof;fpd;Nwd; ‚
[Pthj;khf;fNs rpe;jpAq;fs; ‚

                         ehk; cyfpy; kdpjdhf tho;tJ xU Kiw
                         ekJ ew;nray;fshy; ek;ik tho;j;jl;Lk;
                                        tUk; jiyKiw ‚ ‚
                                                                      - Nahfp=[p


நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top