பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்NahfhTk; mjd; jd;ikAk;

Nahf khHf;fj;ij Kjd; Kjypy; kdpj ,dj;jpw;F je;jtH “`puz;afHgH” MthH. mij #j;jpuq;fshf;fp kf;fSf;F gad;ngWk; tifapy; khw;wpaikj;jtH kfhp\p gjQ;ryp KdptuhtH. ,e;j gjQ;ryp Kdptiu Mjp Nr\dpd; mtjhuk; vd;Wk; ciug;gH. murhq;f MHf;fpahy[pj; Jiw ntspapl;Ls;s glj;ijg; ghHj;jhy; ,J ed;F tpsq;Fk;. Ie;J jiy ehf glj;Js; ghjp tiu if $g;gpa kdpj tbtKk;> ,Lg;gpypUe;J ghk;G clYk; nfhz;Ls;sJ.

kfhp\p gjQ;ryp KdptH jdJ Nahf #j;jpuj;jpy;> ‘rpj;j tpUj;jp epNuhj”vd Fwpg;gpl;Ls;shH. mjhtJ tpUj;jpfs; vdg;gLk; vz;zq;fshf rpjwpf; nfhz;bUf;Fk;. rpj;jj;ij xd;W $l;b cly;> kdk;> Md;kh Mfpatw;iw ,ay;ghd epiyf;F ,l;Lr; nry;tjw;Nf Nahfk; vd;W ngaH.

tpUj;jpfs; %d;W ƒ mit jk];> uN[h kw;Wk; ]hj;tPfkhFk;.

1) jk]; tpUj;jpfshd Nfhg> jhg> ght vz;zq;fSld; mwpahikAlDk; kdpjd; jd;id mwpfpwhd;.
2) uN[h tpUj;jpfshd Mf;f> Cf;f> Nghul;l> mlf;fpahYk; vz;zq;fSld; jd;id epidf;fpwhd;.
3) ]hj;tPf tpUj;jpfshd fy;tp> rkj;t> nja;tPf> jpahf> rhe;j vz;zq;fSlDk; jd;id ,izf;fpwhd;.
me;je;j tpUj;jpfSf;F Vw;g kdpjd; mjdjd; gyd;fis milfpwhd;.

NkYk; ‘mdh G+jtp\ah ];k;g;u Nkh\: ];kpUjp” vd;fpwhH. mjhtJ ‘mDgtpf;fg;gl;l tp\aj;jpd; mopahj;jd;ikia cilajhd mwpT ‘epidT” vdg;gLk;.

epidT $Wk; jpwd; ekf;Ff; Fiwthdhy; mJ ‘kwjp” ahfpwJ. Mdhy; xU jlit kdjpy; tpUj;jpahf vOe;jJ kPz;Lk; moptNjapy;iy.MfNt> gygpwtpfspy; ehk; Nfl;lJ> NgrpaJ> fz;lJ> mDgtpj;jJ rpj;jj;jpy; gjpTfshf mg;gbNa ,Uf;fpd;wd. Kad;why; xt;nthd;iwAk; kPz;Lk; mwpAk; rf;jpia ehk; Nahfj;jhy; ngwyhk;. mjw;F mg;ah]k; Njit. mjhtJ rhjdq;fis ,iltplhky; filgpbg;gjpy; cWjpahf ,Ug;gNj gapw;rp vd;w mg;ah]k; MFk;.

mNj Nghy; Nahf rhjdh ghjj;jpy; $wg;gl;Ls;s ,ka epka Kjyhd rhjdq;fis ,Wjpg; gyid milAk; tiu tplhky; filg;gpbf;Fk; tof;fj;jpypUe;J eOtp tplhkypUg;gNj gapw;rp> gof;fk; my;yJ mg;ah]k; MFk;.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top