பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்Nahfj;jilfs;


Nahfj; jilfshff; fUjg;gLfpd;w Neha;> cs;sj;jsHr;rp> re;Njfk;> ftdkpd;ik> Nrhk;gy;> GyDfHr;rpg; gw;W>jtwhfg; Ghpe;J nfhs;sy;> rkhjpg;gbia vl;lhjJ> fpilj;j epiyapy; eOTjy; Mfpa ,e;j xd;gJk; ePf;fg;glf;$baitNa.

Neha;:-
clypy; cz;lhFk; Neha; kdijAk; ghjpg;gjhy;> rpj;j tpUj;jpfis xLf;Fk; Nahfk; jLf;fg;gLfpwJ. ,j;jilapypUe;J jg;gNt rhjdh ghjj;jpy; Mrdk;>gpuhzhahkk;> jpahdk; $wg;gLfpwJ.

kdj;jsHT:-
vLj;Jf; nfhz;l fhhpaj;jpy; ஈLglhky; kdk; NrhHT milAk; NghJ caHe;j ,yl;rpaj;jpy; ,wq;fpapUf;fpNwhk; vd;w cw;rhfj;ij ehk; cz;lhf;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;.

re;Njfk;:-
Fwpg;gpLk;gbahf xd;Wk; milahj NghJ Vkhe;J tpl;NlhNkh vd;w mtek;gpf;ifNah my;yJ vy;yhk; tPNzh vd;Wk; Njhd;wyhk;. ,jw;F Nahfj;jpy; gyd;fNsh> fhl;rpfNsh fpl;Lk; NghJ ek;gpf;if cz;lhfptpLk;.

ftdf;Fiw:-
jd;idg; nghpjhf vz;zpf; nfhs;tjhy;> gakpd;ikahy;> mf;fiwapd;ikahy; ,J Vw;gLfpwJ. gzpT> rpuj;ij> rhpahfr; nra;a Ntz;Lk; vd;w vz;zk; ,ij Nghf;fp tpLk;.

Nrhk;gy;:-
nra;a Ntz;baJ ,Ue;Jk;> mJ gw;wpj; njhpe;Jk;> clNd mijr; nra;ahJ fhye;jho;j;Jjy;. ,J Nahf mg;gpahrj;ijr; nra;atplhJ jLf;Fk;. fhyj;jpd; mtrpaj;ij czHjy; Ntz;Lk;.

GyDfHr;rp tpioT:-
cyf tp\ahde;jj;ij kdk; ehly;.,jw;F Rfj;jpd; epue;jukw;w epiyia mwpe;J ntWf;f Ntz;Lk;.

jtwhfg; Ghpe;J nfhs;sy;:-
cUntspj; Njhw;wj;ij cz;ikahfTk;> J}f;fj;ij rkhjpahfTk; vz;zpf; nfhs;Sjy;> ,ij jpahdj;jpy; FwpahapUg;gjhYk; xOq;fhd gapw;rpahYk; ePf;fpf; nfhs;shyhk;.

rkhjpg;gbailahik:-
mLj;jLj;J Nahf topapy; tuf;$ba epiyfis milahik> ,jw;F ftiyg;glhky; gapw;rpia ,iltplhky;>mtrug;glhky; rhpahfr;nra;J nfhz;Nl Nghf Ntz;Lk;. mjw;F kdj;jpy; jplkhd ek;gpf;if Njit.

fpilj;j epiyapy; eOTjy;:-
Jd;;gg;gl;L Fwpg;gpLk;gbahd epiyia mile;jJk; jpUg;jpg;gl;L tpLtjhYk;> NkYk; mLj;j epiyf;F KayhjjhYk; ,ilapy; gapw;rpiaj; njhluhJ tpl;L tpLtjhYk;> Vw;fdNt mile;j epiyapypUe;J eOtr; nra;J tpLk;. ,J kdj;jpd; jpwikapd;ikiaj;jhd; fhl;Lk;. NkYk; NkYk; mLj;j epiyf;F KaYjNy ,Uf;Fk; epiyia tplhky; gpbj;Jf; nfhs;s itf;Fk;.

Mf> kdij xU epiyg;gLj;j Kjypy; ehk; Nahfhrd gapw;rpiag; / clw;gapw;rpiag; Nkw;nfhs;tJ kpfTk; mtrpakhfpwJ. mJ kl;Lky;y> clk;gpd; cr;rp Kjy; ghjk; tiu cs;s mtatq;fs;> vYk;Gfs;> euk;Gfs;>jirfs;>cs;SWg;Gf;fs; mj;jidf;Fk; gapw;rp nfhLf;ff;$baJ Nahfhrdk; my;yJ clw;gapw;rpNa MFk;. jpahd newpKiwfis filg;gpbf;f Ntz;Lnkd;why; Kjypy; cliy gf;Ftg;gLj;jp ekJ fl;Lg;ghl;bw;Fs; nfhz;L tu Ntz;Lk;. vdNt jpahdk; gapYtjw;F Kd; xt;nthUtUk; njhlHe;J fhiy> khiy vd ,U Ntisfspy; my;yJ xU NtisahtJ vspikahd xU rpy Mrdq;fs; my;yJ clw;gapw;rpiag; 10 my;yJ 15 epkpl Neuk; fl;lhak; nra;jy; Ntz;Lk;.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top