பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்Nahfgyd;fs


1) cs;SWg;GfisAk;>ntspAWg;GfisAk; J}a;ikg;gLj;jp mJ jd; gzpfis jpwikahfTk; mauhkYk; nray;gLj;jj; J}z;LfpwJ..

2) md;whlk; clypy; cz;lhFk; fopTg; nghUl;fis ntF tpiuthf ntspNaw;wTk; cliy Rj;jkhf itj;Jf;fhf;fpd;w rf;jpapidAk; clYf;Fj; jUfpd;wJ.

3) euk;Gfs;> %is> EiuaPuy;> ,jak;> [Puz cWg;Gfs; Nghd;w mtatq;fSf;Fg; gOJ ,d;wp jpwikAld; Ntiy nra;fpd;w Mw;wiy mspf;fpwJ.

4) cly;eyk;> kdtsk;> Mj;kgyk; ngWtJld;> kpfTk; RWRWg;NghLk;> tpiuthfTk; md;whl tho;tpy; ,aq;f KbAk;.

5) KJnfYk;G vspjpy; tise;J ,aq;Fk; Mw;wiyg; ngWtjhy; vjidAk; rpwg;ghfg; gzpahw;w tif nra;fpwJ.

6) jq;Fjil ,y;yhj ,uj;j Xl;lk; clnyq;Fk; ,ay;ghf Xb> cliyg; G+uzg; nghypT ngw itf;fpwJ.

7) cly; mtatq;fs; vy;yhk; tpiwg;ghf ,Uf;fhky;> vspjpy; nraYf;F ,zq;Fk; jd;ikapy; ,Ue;jpl top mikfpwJ.

mLj;J gpuhzhahkk; jpahdj;jpw;F vt;thW JizGhpfpwJ vd;W ghHg;Nghk;.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top