பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்Mjpapy; ,aw;ifia tzq;;Fjy;

vy;yh epiyfspYk; kdpj tho;it tsg;gLj;Jfpd;w Mw;wy;kpf;fJ vd;gJ ek; kdj;ij xU epiyg;gL;j;jp guk;nghUisj; jpahdpg;gNj MFk;. me;jg; guk;nghUs gw;wp> ekJ ,e;jpa Ntjq;fspy; Kjd;ikahfg; Nghw;wg; gLfpd;w ehd;F Ntjq;fspy; xd;whd “hpf; Ntjk;”3:62:10-y;:


“ Xk; G+HGt];]Pt :
jj; ]tpJHtNuz;ak;
gHNfh Njt];a jPk`p ‚
jpNah Nah e : g;uNrhjahj; !! “

vd;W $wg;gl;Ls;sJ.


mjhtJ>
 ve;j rtpjh - Njtd; - vq;fSila nray;fis> Gj;jpfis> mwpTfisg; gpNuhpf;fpwhNdh> Cf;fg;gLj;JfpwhNdh>my;yJ vOg;GfpwhNdh - me;jj; Njtdhd rtpjhtpDila - #hpadhd rHNtrDila - midtuhYk; Nghw;wj;jFe;j guQ;N[hjpia ehq;fs; jpahdQ; nra;fpNwhk; vd;W #hpaidg; ghHj;J ek];fhpg;gjhf mike;Js;sJ. vdNt kdpjd; Mjpapy; ,aw;ifahfpa #hpaid tzq;fpdhd; vd;gJ njhpa tUfpwJ. ,JNt ,d;iwa ‘fhaj;hp ke;jpuk;” MFk;. xU Fwpg;gpl;l nja;tj;jplk; vd;wpy;yhky; xspiaj; jUk; #hpaid flTshfg; ghtpj;J jpahdpg;gjhf mike;Js;sjhy; ,ij ,dk;> nkhop> [hjp> kjNgjkpd;wp ,iwtid ,aw;if vd;W Vw;Wf; nfhs;gtH cl;gl midtUk; jpahdpf;fyhk;. ,J cyfg; nghJ ke;jpukhFk;. ,jd; rpwg;G vd;dntd;why; - mwpTj; njspitg; gpuhHj;jpf;fpwJ - vy;yh Jd;gq;fSf;Fk; fhuzk; mwpahikNa vd;Wk; tpsq;f itf;fpwJ. rKjhak; Mfl;Lk;> Md;kpfk; Mfl;Lk; my;yJ kw;w ve;jj; Jiwahfl;Lk; ,Jjhd; cz;ik vd;fpwhH. -‘Rthkp tpNtfhde;jH”.
நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top