பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்gpugQ;rj;jpy; #hpaf; FLk;gk;

mfz;l ,g;gpugQ;rj;jpy; gy;NtW #hpaf; FLk;gq;fs; ,Ue;jhYk;> ehk; tho;fpd;w ,e;j G+kpia XH mq;fkhff; nfhz;Ls;s ,r;#hpaf; FLk;gj;jpy;> #hpaid ikakhf itj;J G+kp> nrt;tha;> Gjd;> FU(tpahod;)> nts;sp> rdp Mfpa Nfhs;fs; #hpaid tyk; tUfpd;wd. ,itad;wpAk; A+NudR> neg;bA+d;> GSl;Nlh kw;Wk; vf;];dh Mfpa fpufq;fSk; #hpaid tyk; tUfpd;wd> Mdhy;> ek;Kila N[hjplf; fzf;fpw;Fr; #hpad;> re;jpud;> nrt;tha;> Gjd;> tpahod;> nts;sp> rdp Mfpa VO Nfhs;fs; kl;Lk; vLj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wd. ,j;Jld; epoy; fpu`q;fshd uhFTk;> NfJTk; Nfhs;fshff; fUjg;gl;L N[hjplf; fzf;fpy; ,lk; ngWfpd;wd.


,g;nghOJ ehk; thOk; ,r;#hpaf; FLk;gj;jpy; ,aq;fp tUk; Nfhs;fisg;gw;wp xU rpy thpfs; :

 t.vz;  Nfhs;fs; mjd; vil(Njhuhakhf) #hpadpypUe;J mjd;J}uk; (Njhuhakhf)
1. G+kp
59>72>000 Nfhb ld; Rw;wsT 40>077 fp.kP>; 14>95>97>000 fp.kP
2. re;jpud;
73>500 Nfhb ld; Rw;wsT 10>919 fp.kP (G+kpapypUe;J) 4>07>000 fp.kP #hpadpypUe;J 14>91>90>000 fp.kP
3. nrt;tha; 6>42>000 Nfhb ld; Rw;wsT 15>331 fp.kP 22>79>40>000 fp.kP
4. Gjd; 3>30>000 Nfhb ld; 15>331 fp.kP 5>79>10>000 fp.kP
5. tpahod; (FU) 189>99>00>000 Nfhb ld; Rw;wsT 4>49>198 fp.kP 77>84>00>000 fp.kP
6. nts;sp
48>70>000 Nfhb ld; Rw;wsT 38>023 fp.kP 10>82>00>000 fp.kP
7. rdp
56>85>00>000 Nfhb ld; Rw;wsT 3>78>675 fp.kP 142>67>00>000 fp.kP
8. A+NudR 8>69>00>000 Nfhb ld; Rw;wsT 1>60>592 fp.kP 287>10>00>000 fp.kP
9. neg;ba+d; 10>25>00>000 Nfhb ld; Rw;wsT 1>55>578 fp.kP 449>83>00>000 fp.kP
10. GSl;Nlh 13>000 Nfhb ld; Rw;wsT 7>509 fp.kP 591>35>00>000 fp.kP
11. vf;];dh   GSl;Nlhit tpl nghpaJ. 2005 y; tpQ;Qhdpfshy; mwpag;gl;lJ.

,j;jifa #hpaf; FLk;gj;jpd; jiytdhfpa #hpad; G+kpapypUe;J 14>95>97>000 fp.kP njhiytpy; mike;Js;sJ. ,jd; Rw;wsT 43>72>909 fp.kP. ,jd; vil ,f;FLk;gj;jpd; midj;J fpu`q;fspd; nkhj;j vilapy; 99.99 rjtpfpjk; vd;W fzf;fplg;gl;Ls;sJ. ,J kl;Lkh? xU #hpaf; FLk;gj;jpd; vy;iyfNs ,t;tsT gue;J tphpe;J cs;sJ vd;why; nkhj;jg; gpugQ;rj;jpd; vy;iyia epidj;jhNy jiy Rw;WfpwJ my;yth? mijg; gw;wpa rpe;jidia cq;fs; fw;gidf;Nf tpl;L tpLfpNwd;.

நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top