பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்kdpj tho;tpd; cz;ik epiy

,t;tsT gpukpf;fj;jf;f #hpaf; FLk;gj;jpy; cs;s ,g;G+kpapy; ehKk; tho;e;J nfhz;L ,Uf;fpNwhk; vd;gNj ngUikf;Fhpa tp\ak;jhNd mt;thW fpilg;gjw;fwpa tho;ifia ehk; tho;tjw;Fk;> mjd; gadhf gy caHe;j mDgtq;fisg; ngw;W epj;jpa [PtNdhL guk;nghUisg; gw;wpf; nfhs;tjw;Fkhd xU gapw;rpf; $lNk ,e;j cyfk;. ,jid kwe;J ehk; ,t;TyifNa ekJ KjYk; KbTkhff; nfhz;L thoj;jiyg;gl;L tpLfpNwhk;. MfNt cz;ikaw;w ,e;j epiyapypUe;J cz;ik epiyf;F ahtiuAk; mioj;Jr; nry;y ‘cgep\j;jpy;” ,Ue;J ekJ gazj;ijj; njhlUNthk;.

‘cgep\jq;fs; - 108”
mjpy; xd;whd gpU`jhud;afj;jpy; (1:3:28y;) ,Ue;J:
‘Xk; m]Njhkh ]j;fka
jkN]h kh [;NahjpH fka
k;Uj; NahH kh k;Ujk; fkNajp”

vd;W ciuf;fg;gl;Ls;sJ>


mjhtJ>
 cz;ikaw;w epiyapypUe;J vd;id cz;ik epiyf;F mioj;Jr; nry;thahf‚ mwpahik ,UspypUe;J vd;id mwpTg; Ngnuhspf;F mioj;Jr; nry;thahf ‚ kuzj;jpypUe;J vd;id kuzkpy;yhg; ngU epiyf;F mioj;Jr; nry;thahf ‚ vdf; $WfpwJ.

நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top