பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்cyfj;njhw;wKk; kdpj tsh;r;rpAk;

MjpapNy ,g;gpugQ;rk; vt;thW Njhd;wpaJ vd;w cz;ik ,Jtiu ahuhYk; rhpahff; fzpf;f Kbatpy;iy. vd;whYk; ,g;gpugQ;rj;jpd; xU mq;fkhfj; jpfOk; Vw;fdNt ahk; Fwpg;gpl;l ,e;j #hpaf; FLk;gk; vt;thW Njhd;wpaJ vd;gjw;fhd tpsf;fk; RkhH fp.K.5500 Mz;LfSf;Fk; Kd; vOjg;gl;l fpwp];Jt jpUkiwahfpa “iggps;;” vd;Dk; Ntj E}ypy; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.


mjhtJ:-

1) MjpapNy Njtd; thdj;ijAk; G+kpiaAk; rpU\;bj;jhH. (Mjhuk;> Mjpahfkk; - 1:1)

2) ,e;j G+kpapy; midj;J capHfisAk; [PtuhrpfisAk; cz;lhf;fpa Njtd; kD\idg; G+kpapd; kz;zpdhNy cUthf;fp> jd; [Pt Rthrj;ij mtd; ehrpapNy CjpdhH> kD\d; md;W Kjy; [Pthj;Jkhthdhd;. (Mjhuk;. Mjp-2:7) mtd; ngaH Mjhk;.

3) midj;J [PtuhrpfSf;Fk; Kjd; Kjypy; ngaH itj;jtd; Mjpkdpjd; Mjhk; MFk;. (Mjhuk;. Mjp-2:20) ,e;j cyfpy; thOk; [Pt uhrpfs; RkhH 90Mapuk; tiffSf;Fk; Nky; vd fzf;fpl;L cs;sjhf $wg;gLfpd;wJ.

4) Njtd; MjhKf;F maHe;j epj;jpiuia cz;lhf;fp mtd; tpyhvYk;Gfspy; xd;iw vLj;J me;j ,lj;ijr; rijapdhy; milj;jhH. kdpjd; jdpj;jpUg;gJ ey;yjy;y vd;W fz;L jhk; kD\dpy; vLj;j tpyh vYk;ig kD\pahf cUthf;fp> mtis kD\dp;lj; -jpy; NrHj;jhH. (Mjhuk;: Mjp-2:22) mts; ngaH Vths;.

5) MjhKk;> VthSk; epHthzpfshapUe;Jk; Mjpapy; ntl;fg;glhjpUe;;jhHfs;. vdpDk; Njtdpd; fl;lisia kPwpajhy; mtHfs; jhq;fs; epHthzpfs; vd;W czHe;jdH. jhq;fs; epHthzpfs; vd;W mwpe;jNghJ ntl;fg;gl;L Kjd;Kjypy; mj;jpapiyfisj; ijj;J jq;fSf;F miuf;fr;irfis cz;Lgz;zp cLj;jpdhHfs;. (Mjhuk;-Mjp-3:7)

Mf> kdpjidg; gilj;j Njtd; kD\pia gilg;gjw;fhf kdpjDf;F maHe;j epj;jpiuia cz;lhf;fp mtd; tpyh vYk;Gfspy; xd;iw vLj;J mjpypUe;J kD\pia cUthf;fpdhH. md;W Kjy; kD\Df;F kD\p fl;Lg;gl;lts; Mdhs;. ,jd; %yk; kD\d; kD\pia Ml;nfhz;lhd; vd;gJ Gydhfpd;wJ. mJ kl;Lky;y mg;nghOJ kD\Df;F maHe;j epj;jpiuia cz;lhf;fpdhH vd;Wk; ghHf;fpd;Nwhk;. Mf Kjd; Kjyhf ,e;j 'maHe;j epj;jpiu' vd;w 'Mo;epiy jpahdk;' gukhj;khthy; cz;lhf;fg;gl;lJ vd;why; mJkpifahfhJ.

,t;thW gukhj;khthy; Njhw;Wtpf;fg;gl;l [Pthj;khthfpa kdpjd; ehsiltpy; gukhj;khtpd;fl;Lg;ghl;bypUe;J tpyfpj; jd;dpr;irahf nray;glj;Jtq;fpdhd;.mg;nghOJ gQ;r G+jq;fshfpa epyk;> ePh;> neUg;G> fhw;W> kw;Wk;Mfhak;Mfpa ,aw;ifapd; khw;wq;fisAk;> rPw;wq;fisAk; fz;L mQ;rpdhd;. mJ kl;Lky;yhky; nfhba tpyq;fpdq;fsplkpUe;Jk; NtW gy Jd;gq;fspypUe;Jk; jd;idg; ghJfhj;Jf; nfhs;s tifNjbdhd;. Mdhy; mtDf;F milf;fyk; nfhLg;ghHahUkpy;iy vd;W fUjpdhd;. mjd; tpisthf kdpjd; ,aw;ifia vjpHj;Jg; Nghuhl Kbahky; mjdplNk jQ;rkile;jhd;. gpd;dH mt;tpaw;ifiaNa flTshf jpahdpf;f Kw;gl;lhd;. mt;thW njhlHe;J jpahdpf;fpd;w Ntiyapy; mtdJ kdk; xU epiyg;gl;lJ. MWjy;mile;jhd;

உள்ளத்தில் தெளிவு பிறந்தது, சிந்திக்கத் தொடங்கினான். உள்ளுணர்வு செயல்படத் துவங்கியது. முன்னேற்றப்பாதையை நோக்கி மனிதன் அடியெடுத்து வைத்தான். இன்று இயற்கையின் மாற்றங்களையும், சீற்றங்களையும் முன்கூட்டியே கணித்து முன் எச்சரிக்கையோடு முடிந்த மட்டும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டுள்ளான் என்றாலும் இன்று வரை மனிதன் இயற்கையின் சீற்றங்களை எதிர்த்து முழுமையாக வெற்றி பெற முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
அவ்வாறு இயற்கையை வணங்க தலைப்பட்ட மனிதன் தனக்கு உகந்தாற் போல் பின்னர் உச்சாடனம் செய்யத் தொடங்கினான். அதன் விளைவாக உலகில் பல்வேறு வணங்குதல் முறைகள் செயல்பாட்டிற்கு வந்தன. நமது இந்தியத் துணைக் கண்டத்திலும் அவ்வாறு தோன்றியதுதான் ரிக், யஜூர், சாம மற்றும் அதர்வ வேதங்கள் ஆகும்.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top