பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்epk;kjp cd;ifapy;‚

Kd;Diu

kdpjd; $b thOk; ,ay;gpdd;. ,aw;ifia nty;yTk; mtid vjpHf;fpd;w nfhba kpUfq;fis vjpH nfhs;sTk;> Mgj;jpypUe;J jd; $l;lk; jg;gpj;J thoTk; mtd; gbg;gbahff; fw;Wf; nfhz;lhd;. Mdhy; rfkdpjid mtdhy; ntw;wp nfhs;s Kbatpy;iy. rfkdpjdpd; eltbf;ifia mtdhy; fzpf;f Kbatpy;iy. kdpjDf;F kpfg; nghpa gpur;ridahf rfkdpjd; jhd; Muk;gj;jpypUe;J ,d;W tiu ,Ue;J tUfpwhd;. rfkdpjidf; fz;L nfhs;s> cjtpiag; ngw> fz;bj;J itf;f ntWk; mwpT NghjhJ> mDgtk; NghjhJ vd;gJ njhpe;J mtd; NtW topfspy; Lgl;lhd;.

jd;id mwptNj rfkdpjid mwpAk; top vd;gjhf mtd; fz;Lgpbj;jhd;. jd; kdjpd; ,Ul;lhd gpuNjrq;fspy; jd; epidT xspiag; gha;r;rp mijf; ftdpj;J> jd;id Kw;wpYk; Ghpe;J nfhz;L> jd; gyk; czHe;J mNjtpjkhf mLj;j kdpjiu czHe;J nfhs;s top ,Ug;gijf; fz;L nfhz;lhd;.

jd;id mwpe;J nfhs;s mtDf;F gpuhzhahkk;> ehbRj;jp> jpahdk; Nghd;wit cjtp nra;jd. kdpjdpd; gpur;rpidiaj; jd; nrhe;jg; gpur;rpidahf epidj;J tho;ehs; KOtJk; jdpikahd ,lj;jpy; ,ilawhJ ,ijg; gw;wp rpe;jpj;j KdptHfSk;> NahfpfSk;> hp\pfSk; ,jw;fhd top tiffis tFj;jhHfs;. ,aw;ifia nty;YjNyh> nkhop mwpNth> cil cLj;JjNyh ehfhPfkhfhJ. jd;id mwpe;J nfhs;SjNy ehfhPfk;. mJNt kdpj Fyj;jpd; Nkd;ikf;fhd top vd;W mOj;je;jpUj;jkhf me;jg; nghpNahHfs; nrhd;dhHfs;. ve;j tpjg; gphpTkpd;wp kdpj Fyk; kl;Lky;yhJ vy;yh capHfSk; xNu tp\aj;jpd; gy $Wfshf ,Ug;gij xNu rf;jpapd; gy mk;rq;fshf ,Ug;gij mtHfs; fz;L czHe;J ntspg;gLj;jpdhHfs;.ve;jtpj vjpHghHg;Gkpd;wp kpfj; njspthf ,ijf; fz;LzHe;J thHj;ijfshf khw;wp tpjtpjkhd re;j]; vdg;gLk; msTfspy; ghly;fshfj; njhFj;J toq;fpdhHfs;. gpw;ghL ,it Ntjq;fs; vd;W nrhy;yg;gl;ld.

Mdhy; jd;id czUk; tp\ak; nrhy;Yf;F mg;ghw;gl;lJ> nrhy;ypf; nfhLg;gjw;Fk; mg;ghw;gl;lJ.Nfhitapy; ,Ug;gtUf;F nrd;id ,e;jg; gf;fk; ,Uf;fpwJ vd;W topfhl;lyhNk jtpu NfhitapypUe;J nrd;id efUk; Kaw;rpia mtHjhd; nra;a Ntz;Lk;. ntWk; topfhl;ly; mtiu nrd;idapy; nfhz;L Ngha; tplhJ. mNj rkak; topfhl;ly; ,y;yhJ nrd;idiar; NrUtJk; vspjy;y.

topfhl;baha; mike;j ,e;j tp\aq;fs; gpw;ghL fhyg; Nghf;fpy; gy;NtW Gj;jfq;fshf vOjg;gl;ld. Ghpe;Jk; GhpahkYk; gyH Nghjpf;fj; Jtq;fpdhHfs;.

jd;id mwpjy; gpwUf;F Nghjpg;gjw;fhd tp\aNk ,y;iy vd;W mlq;fpa gy QhdpfSk; ,Uf;fpwhHfs;. mJ jiytpjp> jhdhfj; njhpe;J nfhs;s Ntz;ba tp\ak; vd;Wk; mtHfs; nrhy;thHfs;. kdpjFy Nkk;ghl;bw;fhf Nrit nra;Ak; rpyH ve;jtpjkhtJ kw;wtHf;F vLj;Jr; nrhd;dhy; ey;yJ vd;w MtNyhLk;> jd;idawpe;j FJ}fyj;ij kw;wtNuhL gfph;e;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;w vz;zj;NjhLk; Gj;jfq;fs; thapyhf nrhy;ypapUf;fpwhHfs;.

Gj;jfk; NghJkh> ,y;iy> nra;Kiw gapw;rp mtrpak;. nra;Kiw gapw;rp NghJkh> ,y;iy> Gj;jfj;jpd; thapyhfj;jhd; xUtiu ,jd; mz;ikapy; nfhz;L tuKbAk;. rpq;fg;G+Uf;Fg; Ngha; te;jtH gazf; fl;Liu vOJtjpy;iyah. mJNghyj;jhd; ,JTk;. me;jg; gazf;fl;Liuiag; gbf;Fk; NghJ ekf;Fk; rpq;fg;g+Uf;Fg; NghfNtz;Lk; vd;fpw Mir Njhd;WtJ ,y;iyah mJNghyj;jhd; ,JTk;.

me;jtifapy; cyfj;jpd; gy gFjpfspYk;> gy nkhopfspYk; gy;NtW tpw;gd;dHfs; ,e;j Nahf rhj;jpuj;ij> Fz;lypdpNahfj;ij> gpuhzhahkj;ij> ehb Rj;jpia> jpahdj;ij yl;rf;fzf;fhd Gj;jfq;fspy; vOjp itj;jpUf;fpwhHfs;. kfhp\p gjQ;rypahy; tiuKiw nra;ag;gl;l ,e;j Nahfk; ntWk; ];Nyhf tbtpy; fhJ khw;wp fhJf;F te;j ,e;jf; fiy ,g;NghJ Gj;jf &gq;fspy; vspjhff; fpilf;fpwJ. Nahfrhj;jpuj;ij> ]Hgz;l;gtH vd;fpw ngahpy; [hd;Tl;uh‡g; vd;fpw Mq;fpNyaH kpf EZf;fp EZf;fp Muha;e;J mw;Gjkhd glq;fSld;> jfty;fSld; mDgtr; nrwpTld; nrhy;ypapUf;fpwhH.

[hjpntwpapy;> kjkhr;rhpaj;jpy; rpf;fpapUe;j ,e;j Nahff;fiy jd;id mwpAk; tpj;ij> mjw;Fg; gpwF ntspte;J ,J vy;NyhUf;Fk; nghJthdJ vd;W mwpag;gl;L ,t;tNsh nghpa tp\akh ,J vd;W nfhz;lhlg;gl;L gy;NtW nkhopfspy; vLj;jhsg;gl;lJ. Nahf mwpNt ,y;yhj xU jiyKiwapdUf;F ,e;jg; Gj;jfq;fs; kpfg; nghpa cjtpia nra;jd. mk;khjphp ,d;iwa ,isQHfSf;F cjTk; tz;zkhf jkJ gilg;ghd jpupfuz Mo;epiy jpahdj;ij mbg;gilahf itj;J 'epk;kjp cd;ifapy;” vd;Dk; jiyg;gpy; mw;Gjkhf gy;NtW tp\aq;fs; Md;kpf rpj;ju; 'Nahfp=[p” nrhy;ypapUf;fpwhH. rhpahd nkhop eil> gbg;gbahf tp\aq;fSf;F mioj;Jg; NghFk; ghq;F> vt;tsT nrhy;y Ntz;LNkh mt;tsT eWf;fhf nrhy;ypapUf;Fk; jpwik Nghd;wtw;why; ,e;jg; Gj;jfk; gbg;gjw;F kpf vspjhf ,Uf;fpwJ.

jpahdk; vd;gJ clk;Gf;F mg;ghw;gl;ljy;y. mNj Neuk; clk;G NgZtNj jpahdj;jpw;F mioj;Jg;NghfhJ. ,it ,uz;Lk; ifNfhHj;Jg; NghfNtz;Lk; vd;W kpf #rfkhfr; nrhy;fpwhH. kdk; gw;wp njhptjw;F clk;gpYs;s euk;Gfs; gw;wpAk;> vYk;Gfs; gw;wpAk;> k[;i[fs; gw;wpAk; njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W tw;GWj;jp tpsf;FfpwhH. G+kpiag; gw;wp nrhy;tjw;F #hpa FLk;gj;ijg; gw;wp tpthpf;fpwhH. rf;fuikaq;fSk;> Rug;gpfSk; vd;W xd;Wf;nfhd;W njhlHghf ,Ug;gij tpthpj;J rf;fu ikaq;fshf jpupfuz Mo;epiy jpahdk; nrhy;ypapUg;gij tpthpj;J jpupfuz Mo;epiy jpahdk; vd;gJ ntWk; fl;Lf;fij my;y> mJ xU eilKiw tpQ;Qhdk;> kUj;Jt cyfk; Vw;Wf;nfhs;s Ntz;ba mtrpaj;jpy; ,Uf;fpd;w tp\ak; vd;W njspthff; Fwpg;gpLfpwhH.

,d;iwa ,isQHfSf;F tpQ;Qhd hPjpahfj;jhNd nrhy;y Ntz;Lk; vd;W Nahrpj;J ntWk; fw;gidf; fijahfg; NgrhJ clk;igg; Ghpe;J nfhs; vd;W tw;GWj;JfpwhH. gpuhzd; vd;gJ vd;d? gpuhzhahkk; vd;gJ vd;d vd;W tpthpf;fpwhH. Gjpjhfg; gbf;fpwtHfs; jpifj;Jg; NghthHfs;. ,d;Dk; njhpe;J nfhs;s Mirg;gLthHfs;. mDgt mwpit ehb mk;khjphp nrhy;gtHfisj; Njb Xb tUthHfs;.

tptuq;fisr; nrhy;yp jpahdk; gw;wp Neubahfj; njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W tpsf;fp> mijj; jhd; nrhy;ypj; juTk; jahuhf ,Ug;gijf; Fwpg;gpLfpwhh;. Gj;jfk; gbj;J jpupfuz Mo;epiy jpahdk; njhpe;J nfhs;s KbahJ> gpuhzg; gapw;rpiag; Ghpe;Jnfhs;s KbahJ> ehbRj;jpia mwpe;J nfhs;s ,ayhJ vd;gijj; njspTgLj;jp mjw;F Cf;fg;gLj;Jk; tz;zkhf mij Nehf;fp efUk; tz;zkhf kpf vspikahd> ,dpikahd jkpopy; MrphpaH NgRfpwhH.

gjpT xU ey;y topfhl;b. ifgpbj;J ,sk; ghyfidg; gs;spf;F mioj;Jr; nry;tijg; Nghy thrfH vj;jid tajhdtuhf ,Ue;jhYk; mtiu kpfg; ghpTld; jpahdKiw Nehf;fp mioj;J tUfpwJ. ,J jpahdj;ij ed;F mDgtpj;J tho;gtUf;Nf Vw;gLk; ,ay;G. jhd; ngw;w ,d;gk; ngWf ,t;itafk; vd;w mikjpAk; ey; Nehf;Fk; md;Gk; jpahdj;jpy; ntw;wp fz;ltUf;Nf tUk;. ,e;j E}ypd; MrphpaH Nahfp =[pf;F me;j ntw;wp fpilj;jpUf;fpwJ. mjdhNyNa ,e;jg; gjpT gOj;j gokha; tpsq;FfpwJ. ,ij cz;L [Puzk; nra;J ,J vd;d vd;W Ghpe;J nfhs;s Nahfp =[piaj; Njb epr;rak; ,ijg; gbj;jtHfs; tUthHfs;.

xU ey;y Kaw;rp> njspthd vOj;J> fdpthd Ngr;R> cz;ikahd thHj;ijfs; vd;gjhy; ,e;jg; gjpT Rlnuhsp tPrp kpspHfpwJ. ,e;j Rfj;ijj; Njb tUNthUf;F if tpsf;fha; mikfpwJ. kf;fspd; kPJ ek;gpf;if itj;J> kf;fSGj;jfk;f;fhf cioj;J> kf;fSf;fhf tho;gtHfis kfhd;fs; vd;W nrhy;tJ tof;fk;. Nahfp =[pia kfhd; vd;W epr;rak; nrhy;yyhk;.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top