பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்kdpj cs;Szh;tpd; ntspg;ghL

   mwpTj; njspT vd;gJ Gwrhjdq;fs; vjd; J}z;LjYk; ,d;wp czHtpd; Moq;fspypUe;J vOtjhFk;. ,Jjhd; cs;SzHT vdg;gLfpwJ. ,J xUNghJk; ngha;g;gjpy;iy. ve;jj;Jiwia vLj;jhYk; kdpjdpd; fz;Lgpbg;Gfs; midj;Jk; ,e;j cs;SzHtpypUe;J vOe;jitNa. ,J tpQ;Qhdk;> kUj;Jtk;> fiy>Md;kpfk; vd;W vjid vLj;Jf; nfhz;lhYk; mtw;wpd; cd;dj rpfuq;fSf;fhd thryhfNt jpfo;fpwJ. ,e;j cs;SzHitNa ehk; Gj;jp> mwpT> jpwik vd;nwy;yhk; $Wfpd;Nwhk;. ,jd; mbg;gilapy; jhd; vy;yh [PtuhrpfisAk; Nghy MjpapNy eph;thzpahfj; jphpe;j kdpjd; jdJ cs;Szh;tpd; J}z;Ljyhy; Vw;gl;l ghpzhk tsh;r;rpapd; fhuzkhf ,d;W tpQ;Qhdk;> kUj;Jtk;> fiy> Md;kPfk; vd midj;jpYk; nghpJk; tsHe;J ,iwtDf;F epfuhf gilj;jy;> fhj;jy;> mopj;jy; vd;W Kg;ghpkhdq;fspYk; kdpjd; ,aw;iff;F xU rthyhfNt jpfo;fpd;whd; vd;why; mJ kpifahfhJ. ,e;jg; ghpzhk tsHr;rp gpw caphpdq;fSf;F ,y;yhj> mNj rkak; kdpj ,dj;jpw;F kl;LNk fpilj;j xU tug;gpurhjk; MFk;. kdpjd; gukDf;F epfuhdtd; vd;gjhf kdpjid cUthf;fpa ,iwtd; “,Njh> kD\d; ed;ik jPik mwpaj;jf;ftdha; ek;kpy; xUtiug; Nghy; Mdhd;” vd;W $wpajhf fpwp];Jt Ntjhfkkhd “iggps;”; $WfpwJ(Mjhuk;.Mjp-3:22)


,t;tsT rf;jptha;e;j ,e;j cs;SzHT ek; vy;NyhhpYk; ntspg;gl;Ls;sjh vd;why; ,y;iy vd;gJjhd; gjpyhf ,Uf;Fk;. fhuzk; ,e;j cs;SzHT ahiuahtJ> vijahtJ rhHe;jpUg;gjpy;iy> ntspapypUe;J ngwg;gLtJkpy;iy. G+kpapd; mbg;gug;gpy; vt;thW ePH Cw;W vg;NghJk; epuk;gpapUf;fpwNjh mNj Nghy; ,e;j cs;SzHT kdpjHfshfpa ekJ Mo;kdjpy; [Pt Cw;whf ve;NeuKk; Gije;J fplf;fpwJ. me;j [Pt Cw;iw ek;kpy; fz;L nfhs;Sk; mw;Gjf;fiyNa “Mo;epiy jpahdk;” MFk;


,e;j Mo;epiy jpahd Kiw fp.K 5000 Mz;LfSf;Fk; Kd; ekJ Njrj;jpy; tho;e;j hp\pfshYk;> rhJf;fshYk;> FyFUf;fshYk;> Mr;rhhpaHfshYk; mur FLk;gj;jpw;Fk; jd; Mj;khHj;j rPlHfSf;Fk; kl;LNk tha;nkhop ke;jpukhfg; gapw;Wtpf;fg;gl;L te;Js;sJ. fhy khw;wj;jpd; fhuzkhf jw;NghJ ,j; jpahd Kiw gy &gq;fspy; ghpkspj;jhYk; ,d;W mij tpQ;Qhd hPjpahf cyf kf;fs; midtUf;Fk; mtHfspd; eyd; fUjp Nahfp=[p-apd; “epk;kjp cd; ifapy;” vd;Dk; “jpupfuz Mo;epiy jpahdkhf” vkJ “jphpfuz Nahf mwf;fl;lisapd;” %yk; fw;Wj; jug;gl;L tUfpd;wJ. me;j Mo;epiy jpahd mw;Gjf;fiyiag; gw;wp ahk; cq;fs; midtUf;Fk; tpsf;fkhff; $Wtjw;F Kd;................rpy:


நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top