பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்gpuhzhahkk;

gpuhzhahkk; vd;gJ mopah ,ay;igj; jUk; %r;Rg; gof;fk; m\;lhq;f Nahfj;jpy; ,J xU mq;fk;. `l Nahfj;jpYk; gpuhzhahkk; Kf;fpa ,lk; tfpf;fpd;wJ. ,g;gapw;rp ed;F if$bd; kw;w Nahfg; gyd;fs; vy;yhk; jhNk gapw;rpahshplk; ghpzkpf;Fk;. gj;khrdj;jpNyh> Rfhrdj;jpNyh gpuhzhahkk; nra;ayhk;.

ehk; Rthrpf;Fk; NghJ fhw;wpYs;s gpuhzthA (Mf;]p[d;) EiuaPuypYs;s epzf; Foha;fs; topahf ,uj;jf; Foha;fSf;Fs; nry;fpwJ. fopTg; nghUs;fshd fhpakpy thA EiuaPuypUe;J ntsp %r;rpd; %yk; ntspj;js;sg;gLfpwJ. Mf> gpuhzthAit EiuaPuy; topahf ,uj;jj;NjhL NrHg;gJk; Njfj;jpy; cz;lhd fopTg; nghUshd fhpakpy thAit EiuaPuypUe;J ntspf; nfhz;LtUtJk; Rthrj;jpy; eilngWfpwJ. Xt;nthU kdpjDf;Fk; vj;jid %r;R vd;W epHzapf;fg;gl;Ls;sJ. kdpjd; ve;j msTf;F nkJthfTk;> MokhfTk; Rthrpf;fpd;whNdh me;j msTf;F mtDila tho;ehs; $Lk;.

kf;fspy; ngUk;ghNyhH EiuaPuy;fisr; rhpahfg; gad;gLj;Jtjpy;iy. mjdhy; gyH gy tpahjpfSf;F Ml;gLfpd;wdH. fhuzk; ,uz;L EiuaPuy;fspYk; 400 kpy;ypad; fhw;W rpw;wiwfs; cs;sd. ,e;j 400 kpy;ypad; mjhtJ 40 Nfhb fhw;W rpw;wiwfSk; kdpj Rthrj;jhy; epug;gg;gLtjpy;iy. ruhrhp Rthrj;jpdhy; EiuaPuy;fspy; cs;s mr;rpw;wiwfspy; %d;wpy; xU gFjpiaj;jhd; cgNahfg;gLj;JfpwhHfs;. ehbRj;jp> gpuhzhahkk; goFtjhy; EiuaPuy;fs; KOikAk; gad;gLj;jg;gl;L ,uj;j Rj;jp mjpfkhfp Neha;j; jLg;G rf;jp mjpfhpf;fpd;wd. gpuhzhahkj;jpd;; %yNk gpuhzid trg;gLj;j KbAk;. gpuhzd; trg;gl;lhy; cyf Rfk; ahTk; jd; trkhfptpLk;.

jpU%yH gpuhzhahkk; nra;Ak;Kiw gw;wpf; $Wk; NghJ.

              568           VWjy; g+ufk; nul;L thkj;jhy;
                             MWjy; Fk;gfk; mWgj;J ehyjpy;
                             CWjy; Kg;gj;jpuz;ljp Nurfk;
                             khWjy; xd;wpd; fz; tQ;rfkhNk.

vd;W Fwpg;gpLfpwhH. mjhtJ> gjpdhW khj;jpiu fhy msT ,lg;gf;fKs;s ehrpj;Jthuj;jpy; fhw;iw cs;Sf;fpOj;jy; G+ufkhk;> mWgj;J ehd;F khj;jpiu msT ,Oj;j fhw;iw cs;Ns epWj;jy; Fk;gfkhk;. Kg;gj;jpuz;L khj;jpiu fhy msT tyg;gf;fk; ehrpj;Jthuj;jpy; fhw;iw nky;nyd tpLjy; Nurfkhk;> Kd;Nd nrhy;ypa Kiwf;F khwhf tyg;gf;fk; ehrpj;Jthuj;jpy; fhw;iw ,Oj;J epWj;jp ,lg;gf;fk; ehrpj;Jthuj;jpy; tpLjy; tQ;ridahk; vdTk; Fwpg;gpl;L cs;shH.

gpuhzhahkk; nra;tjpd; gad; gw;wpf; $Wk; NghJ

              569          tspapid thq;fp taj;jpy; mlf;fpy;
                             gspq;nfhj;Jf; fhak; gOf;fpDk; gpQ;rhk;
                             njspaf; FUtpd; jpUtUs; ngw;why;
                             tspapDk; Ntl;L tspaDkhNk.

vd;fpwhH. mjhtJ> mt;thW njhlHe;J ,iltplhJ rhjfH fhw;iw ,Oj;Jj; jd; trg;gLj;jp mlf;fpapUe;jhy;> gspq;F Nghd;W clk;G khrpd;wpj; J}ajha; mJ KJik va;jpDk; ,sikj;jd;ik cz;lhFk;. ,jidj; njspa FUtpd; mUisAk; ngw;Wtpl;lhy; mtH clk;ghdJ fhw;iwtp;l nkd;ikAilajhfp vq;Fk; nry;Yk; Mw;wy; ngw;W Nkd;ikailtH vd;Wk; Fwpg;gpLfpwhH.

vdNt jpupfuz Mo;epiy jpahdj;jpw;F Kd;ghf Kjypy; ehb Rj;jpAk;> gpd;dH gpuhzhahkKk; Fiwe;jgl;rk; 10 Kjy; 15 epkpl Neuk; fl;lhak; nra;jy; Ntz;Lk;.
நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top