பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்khh;f;fk; vd;d?

[Pthj;khf;fshfpa ehk; midtUk; ,g;gpwtpapy; ek; fHkhf;fspd; gadhfg; gpwe;J tho;e;J nfhz;bUf;fpNwhk;. vd;whYk; ,J tiu fle;j tho;if ,dpNky; jpUk;gp tUkh? vQ;rpa tho;f;ifia ehk; Ghpe;J nfhz;L ]hj;tPf tpUj;jpfshd fy;tp> rkj;t> nja;tPf> jpahf>rhe;j vz;zq;fSld; tho;e;J> ek; tho;tpy; gutrk; fhz Ntz;lhkh? mg;gbnad;why; mjw;fhd khHf;fk; vd;d? ,e;j Nfs;tpf;F gjpy; khHf;fq;fs; Mapuk; cz;L! vdpDk; ,j;jifa rpwg;G tha;e;j Nahfk;> gpuhzhahkk;> jpahdk; vd;w ,e;j mw;Gjf;fiyia vspa Kiwapy; cyf kf;fs; midtUf;Fk; gad;jUk; tifapy; Kw;wpYkhf tpQ;Qhdj;ij mbg;gilahff; nfhz;L vkJ jphpfuz Mo;epiy jpahdj;ij vt;tpj ghFghbd;wp ‘epk;kjp cd; ifapy;” vd;Dk; jiyg;gpy; midj;J kf;fSf;Fk; fw;Wj; jug;gLfpd;wJ. Fwpg;ghf ,g;gapw;rpia 11 tajpw;F Nkw;gl;l midj;J Mz;> ngz; ,UghyUk;; FUtpd; ey;yhrpAld; fw;Wg; gad; ngwyhk;. gapw;rpf; fhyk; mwpKf ciuAld; ehd;F ehl;fs; kl;LNk!.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top