பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்jpupfuz Mo;epiy jpahdk;

jpahdj;jpw;F Kd;ghf Nahf gpuhzhahkq;fs; nra;tjpd; %yk;> cliyAk;> cs;SWg;GfisAk;> Md;khitAk; jd; trg;gLj;jpf; nfhs;Sk; Mw;wiy mile;j epiyapy; jpahdk; xUtDf;F vspjpy; if$Lk;.

jpahdj;ijg; gw;wp jpU%yH jd jpUke;jpuj;jpy; $Wk; NghJ:

              599          fz;zhf;F %f;Fr; nrtpQhdf;
                             $l;lj;Jl; gz;zhf;fp epd;w gok;
                             nghUs; xd;Wz; lz;zhf;fpd; cs;Ns
                             mfz;;l xspfhl;bg; Gz;zhf;fp
                             ed;ikg; gpiog;gpj;jthNw

vd;W Fwpg;gpLfpd;whH. mjhtJ> fz;> ehf;F> %f;F> nrtpahfpa QhNde;jphpaq;fs; $Lkplj;jpy;> ehjj;ij cjpf;fr; nra;Ak; guk;nghUs; cs;sJ. mJ mz;zhf;Fg; gpuNjrj;jpy; vy;iyaw;w Ngnuhspiaf; fhl;b> kdk; Gwtopr; nry;yhJ jLj;J epWj;JfpwJ. NkYk; mz;zhf;Fk; rpurpd; Kd; gf;f %isapd; fPo;gFjpapy; cs;s gpuNjrj;jpy; Kfj;jpd; gf;fk; ehskpy;yhr; Rug;gpfshfpa gpl;A+l;lhp fpshz;Lk; ,gplhpg; gf;fj;jpy; gPdpay; fpshz;Lk;; kdpjd; jiyapy; cs;sd. Kd;djpy; njspthd cyf mwpTk;> gpd;djpy; fUj;jhd mwpTk; gjpT ngWfpd;wd. kdpjd; jd;idg; gw;wpNah> flTisg; gw;wpNah rpe;jpg;gjpy; tYtile;J ehjj;ij vOk;Gfpd;wJ. mjhtJ guk;nghUs; mz;zhf;fpypUe;J nfhz;L Ngnuhspfhl;b kdj;ij epiy ngWkhW nra;fpwJ. xUtdpd; kdk; ,iltplhky; gz;zpnuz;L tpdhb xd;wpd; Nky; Ftpf;fg;gl;lhy; mJ xU jhuiz. gz;zpnuz;L jhuiz xU jpahdk;. gz;zpnuz;L jpahdk; xU rkhjp. mjhtJ vijANk mwpahj jpahdk; ,Ugj;njhd;gJ epkplk; njhlHe;jhy; mJ xU k`h Mo;epiy jpahdkhFk;.

Nahf rhj;jpuj;jpy; jpahdk; nra;Ak; rhjfhpd; trjpia Kd;dpl;L ekJ clypNyNa gy Mjhuq;fisf; fw;gpj;J itj;jpUf;fpd;wdH. rhjfH gbg;gbahf jpahdj;jpy; Kd;Ndw mit cjTk;. vLj;j vLg;gpy; cah;e;jtpj jpahdk; vy;NyhUf;Fk; tha;f;fhJ.jpupfuz Mo;epiy jpahdk;நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top