பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்Md;kpfKk; mwptpaYk;

kdpj clypy; VO ehskpy;yh Rug;gpfs; cs;sd vd;W Vw;fdNt kdpj clw;$W gw;wpf; Fwpg;gpLk; NghJ $wpNdd; vd;gij ,q;F epidT+l;l tpUk;GfpNwd;. me;j VO ehskpy;yhr; Rug;gpfSk; ,q;Nf VO rf;fuq;fshfg; ghtpf;fg;gLfpd;wd> mit:
jpU%yH gpuhzhahkk; nra;Ak;Kiw gw;wpf; $Wk; NghJ.

                              1) %yhjhuk;          2) ];thjp\;lhdk;
                              3) kzpG+u`k;        4) mdh`jk;
                              5) tpRj;jp              6) Mq;iQ
                              7) ]`];uhuk; MFk;.

1) Kjyhtjhff; $wg;gLtJ %yhjhuk; ,J ehd;F ,jo;fs; nfhz;l jhkiuahf my;yJ rf;fukhff; $wg;gl;Ls;sJ. (Njtij fzgjp> kpUfk; ahid> epwk; rpfg;G) ,e;j %yhjhu rf;fuk; KJnfYk;gpd; mbg;ghfj;jpy; Mrdthapd; mUfpy; mike;Js;sJ. cly; rf;jpapd; ,Ug;gp;lNk ,Jjhd;. capH thoNtz;Lk; vd;fpd;w MirAk;> gpbthjKk; ,q;Nfjhd; Njhd;Wfpd;wd. clypy; capH ,af;fj;Jf;F ,J %yfhuzkhf tpsq;Ftjhy; %yhjhuk; vd;W miof;fg;gLfpwJ. rpWePufq;fSf;F NkYs;s ml;hPdy; Rug;gpfs; ,jd; Neubf; fl;Lg;ghl;by; ,Uf;fpd;wd. rpWePufq;fs;> rpWePHg;ig> Ks;se;jz;L Mfpait ,r;rf;fuj;jpd; fl;Lg;ghl;by; cs;sd.

2) ,uz;lhtJ ];thjp\;lhdk;. ,jw;F MW ,jo;fs;. (Njtij gpuk;kh> epwk; ,sQ;rptg;G) ];thjp\;lhdk; vd;gJ ghYzHitj; J}z;Lk; ,lkhFk;. ,jw;F nrf;]; rf;fuk; vd;w ngaUk; cz;L. ,J njhg;GSf;F rw;W fPNo mike;Js;sJ. ghYzHr;rpfs; ,q;Fjhd; KOikahf ikak; nfhz;Ls;sd. nrf;]; (ghYzHT) njhlHghd rf;jpfisf; nfhLg;gjpYk;> ngWtjpYk; ,jw;F Kf;fpag; gq;F cz;L. Ik;Gyd;fisAk; jhz;b mwpfpd;w rf;jp ,jw;F cz;L. nrf;]; Rug;gpfs; (my;yJ) tpiufs;> #yq;fs; cw;gj;jp cWg;Gfs;> fhy;fs; ,jd; fl;Lg;ghl;by; cs;sd. kdpjdpd; vz;zr;nrUf;F’ ,q;Fjhd; cw;gj;jp Mfpd;wJ. %d;whtJ> kzpG+u`k;. ,jd; ,jo; gj;J. (Njtij k`htp\;Z. epwk; Cjh) kzpG+u`k; njhg;GSf;F rw;W NkNy cly; ikaj;jpy; mike;Js;sJ. ,q;fpUe;Jjhd; ,af;f rf;jp clnyq;Fk; tpdpNahfpf;fg;gLfpd;wJ . fl;Lf;flq;fhj czHr;rpfSk; ,q;Fjhd; fUf;nfhs;fpd;wd. vdNt-jhd; mjpHr;rpNah> gaczHNth Vw;gLk; NghJ jirfs; ,Wf;fk; mile;JtpLfpd;wd. MfNtjhd; kdpjd; mt;tikaq;fspy; nra;tJ mwpahJ nrayw;Wg; Nghfpd;whd;. ,q;Fjhd; fizak;> gpj;jk; vd;w Rug;gpfs; cw;gj;jp Mfpd;wd. ,J ,iug;ig> fy;yPuy;> gpj;jg;ig> kz;zPuy; ed;F nray;glTk; [Puzrf;jp ngwTk; nghpJk; gad;gLfpd;wJ.

4) ehd;fhtJ> mdh`jk;. ,jo; gz;zpnuz;L. (Njtij Uj;ud;. epwk; ePyk;) mdhfjj;jpw;F ,Ujar; rf;fuk; vd;w ngaUk; cz;L. khHgpd; ikaj;jpy; ,jak; cs;s gFjpapy; ,J ,Uf;fpd;wJ. md;G> ghrk;>Nerk;>,uf;fk;> rNfhjuj;Jtk;> tpRthrk;> gf;jp Mfpa ey;ypay;Gfspd; ,Ug;gplk; ,Jjhd;. ,q;Fjhd; ijkh]; Rug;gp cjakhfpd;wJ. ,Ujak;> EiuaPuy;> ,uj;j Xl;lk; ,jd; Mjpf;fj;jpy; cs;sd.

5) Ie;jhtJ tpRj;jp. ,jw;Fg; gjpdhW ,jo;fs;. (epwk; rhk;gy;. Njtij [Ptd;) ,ij tpRj;jp my;yJ Fuy;tisr; rf;fuk; vd;Wk; $WtH. njhlHG nfhs;Sjy;> vz;zq;fis ntspg;gLj;Jjy;> gilg;ghw;wy; kw;Wk; ek; Gyd;fSf;Fk; mg;ghy; mwpaf;$ba tp\aq;fSk; ,q;Fjhd; epfo;fpd;wd. ijuha;L Rug;gp ,q;Fjhd; Ruf;fpd;wJ. Fuy;tis> ehf;F> %r;Rf;Foy;> czTf;Foy;> iffs; ,jd; fl;Lg;ghl;by; cs;sd.

6) MwhtJ Mq;iQ vdg;gLk; ,uz;L ,jo;fs; nfhz;l rf;fuk; (nts;is epwKilaJ) ,q;Nf [Ptd; Nahfp vd;w m\;lkhrpj;jp ngw;w epiyailfpwhd;. ,ij new;wpf; fz; rf;fuk; vd;Wk; $WtH. ,uz;L GUtq;fSf;F kj;jpapy; rw;W Nkyhf cs;sJ. njhiy czHT mwpT> rq;fy;gk;> kdtypikapd; ,Ug;gplkhFk;. ,jd; %yk; tp\aq;fis cUtfg;gLj;jp ghHf;fKbAk;. ,e;jf; fz; jpwf;fg;gLk;NghJ Md;kPfk; gpwg;gjhf ek;gg;gLfpwJ. ,q;Fjhd; gpl;A+l;lhp Rug;gp mike;Js;sJ. jz;Ltlk;> %isapd; fPo;gFjp> fz;fs;> %f;F> fhJfs; ,jd; fl;Lg;ghl;by; cs;sd.

7) VohtJ ]`];uhuk; vd;w tpLjiy ngw;w Kf;jp epiy. ,J Mapuk; ,jo;jhkiu vd;W fUjg;gLfpwJ. ,J cr;re;jiyapy; mike;Js;sJ. ,jd; %yk;jhd; kdpjd; Qhdj;ijg; ngWfpwhd;. gpugQ;rj;jpw;Fk; ekf;Fk; cs;s njhlHgpid ed;F njspT gLj;Jfpd;wJ. vd;d elf;fg; NghfpwJ> ehk; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd Kd; $l;bNa czuf; $ba rf;jp (Intuition) ,q;Fjhd; cw;gj;jpahfpd;wJ. gPdpay; Rug;gp ,q;Fjhd; fl;Lg;ghl;by; cs;sJ. %iyapd; Nky; gFjp ,jd;

Mjpf;fkhFk;. Mf> ,e;j VO rf;fuq;fSk; xNu NeH Nfhl;by; nray;gLk; nghOJ> jpahdj;jpd; cf;fpuj;jhy;> Fk;gf Nkw;gl;L ntg;gj;jhy; %yhjhuj;jpy; jd; thiyj; jhNd ft;tpagbr; RUz;L fple;j Fz;lypdpr; rf;jp mNjhKfkhfg; (fPo;Nehf;fp) Nghf topapd;wp “R\Pk;zh” ehb topNa NkNy xt;nthU rf;fukhf Vwj;njhlq;Ffpd;wJ.

mz;;lj;jpYs;snjy;yhk; gpz;lj;jpYKs;sJ vd;gjw;Nfw;g> xt;nthU Mjhur; rf;fuj;jpYk; Ks;se;jz;by; Nrkpj;J itf;fg;gl;bUf;Fk; gpugQ;r rf;jpia> mq;fq;Nf Fz;lypdp te;J Nru Nahfp trkhf;fpf; nfhs;fpwhd;.

%yhjhuj;jpy; kpUf ,r;irfspypUe;J tpLjiyiaAk;> Rthjp\;ldj;jpy; caHe;j gz;igAk;> Ez;fiy ahw;wiyAk;> kdpG+u`j;jpy; vg;NghJk; Mde;j khd kdj;ijAk; milfpwhd;. ,e;j %d;whtJ Mjhuk; tiu fPNo eOtp tpOk; mghak; cz;L.

ehyhtjhd mehfjj;ij mile;jtH cyfk; KOtJk; md;G nrYj;JtH. ,ij mile;jgpd; fPNo eOTjy; ,y;iy. NkNy rhjidfs; xd;Wk; nra;ahtpbDk; gbg;gbahf; Fz;lypdp NkNyw fpukkhf gutrj;ij vl;LtH.

                            Ie;jhtjpy;> [Pt ghtj;ijf; flg;gH.

Mwhtjpy;>m\;lkhrpj;jpiamile;J vy;yhk; ty;ytHfshfpd;wdH. jq;fs; clk;gpypUe;J Ntz;Lk;nghOJ xspiag; gha;r;rTk; ty;ytuhfpd;wdH> rhjfH.

                            Vohtjpy; gutr epiyapy; Nguhde;jk; fhz;gH.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top