பிரபஞ்சமும் மனித வளர்ச்சியும்காணொளித் தொகுப்புகள்படத் தொகுப்புகள்முக நூல்jpupfuz Mo;epiy jpahd gyd;fs


(1) epidthw;wiy mjpfhpj;J ekJ nray;jpwid Nkk;gLj;JfpwJ.

(2) jd;dk;gpf;ifia tsHj;J ehs; KOJk; Gj;JzHr;rpAld; tpsq;fr; nra;fpwJ.

(3) Njhy;tpgak;> kdf;Fog;gk;> mtek;gpf;if ePq;fp epue;ju ntw;wpia milar; nra;fpwJ.

(4) kd mOj;jk;> ,uj;j mOj;jk;> ePhpopT> ePq;fh jiytyp> thjk; ePq;fpl top nra;fpwJ.

(5) kd mikjp> cs;sj;jpy; kfpo;r;rp> re;Njh\k;> rkhjhdk; epiyj;jplr; nra;fpwJ.

(6) kdpj Neaj;ij tsHj;J cyf rkhjhdj;jpw;F toptFf;fpwJ.

(7) vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf epk;kjp vd;Dk; Nghpd;gj;ij milar; nra;J> epk;kjp vd;gJ Ntnwq;Fkpy;iy mJ cd;ifapy; jhd; ,Uf;fpwJ vd;w caHe;j jj;Jtj;ij tpsq;fr; nra;fpd;wJ.நகைச்சுவைக் கழகத்தில் யோகி ஸ்ரீஜி பேச்சு

Top