நிம்மதி உன்கையில்


முன்னுரை

மனிதன் கூடி வாழும் இயல்பினன். இயற்கையை வெல்லவும் அவனை எதிர்க்கின்ற கொடிய மிருகங்களை எதிர் கொள்ளவும் , ஆபத்திலிருந்து தன் கூட்டம் தப்பித்து வாழவும் படிப்படியாகக் கற்றுக் கொண்டான். ஆனால் சகமனிதனின் நடவடிக்கையை அவனால் கணிக்க முடியவில்லை. மனிதனுக்கு மிகப் பெரிய பிரச்சனையாக சகமனிதன் தான் ஆரம்பத்திலிருந்து இன்று வரை இருந்து வருகிறான். சகமனிதனைக் கண்டு கொள்ள , உதவியைப் பெற , கண்டித்து வைக்க வெறும் அறிவு போதாது , அனுபவம் போதாது என்பது தெரிந்த அவன் வேறு வழிகளில் ஈடுபட்டான்.

மேலும் பார்க்க

திரிகரண யோகா

பொதுவாக யோகா என்பது இன்று ஆசனங்கள் பயில்வது மட்டுமே என்ற ஒரு பிரம்மை நம் அனைவரிடத்திலும் உண்டு. நாம் அனைவரும் அந்த பிரம்மையில் இருந்து விடுபட வேண்டும். காரணம் யோகா என்பது ஆசனங்கள் பயில்வது மட்டுமே அல்ல. யோகா முறையில் இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாஹாரம், தாரனை, தியானம், சமாதி என பல படிகள் உண்டு. இவை அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் யோகா.

அதேபோல் தான் திரிகரண யோகாவும். திரிகரணம் என்பது உடல், பொருள், ஆவி. அதாவது உடல், மனம், ஆன்மா ஆகியா மூன்றும் அடங்கியது. இந்த மூன்று அம்சங்களையும் அறிவியல் ரீதியாக சமநிலைக்குக் கொண்டு வருவதே திரிகரண யோகா. உடலுக்கு ஆசனம் அல்லது உடற்பயிற்சி, மனதிற்கு தியானம், ஆன்மாவிற்கு பிராணாயாமம் என எளிய முறையில் ஆன்மீக சித்தர் யோகி ஸ்ரீஜி அவர்களால் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. அவற்றை ஒவ்வொன்றாக நாம் காண்போமா.!

NahfhTk; mjd; jd;ikAk;

Nahf khHf;fj;ij Kjd; Kjypy; kdpj ,dj;jpw;F je;jtH “`puz;afHgH” MthH. mij #j;jpuq;fshf;fp kf;fSf;F gad;ngWk; tifapy; khw;wpaikj;jtH kfhp\p gjQ;ryp KdptuhtH. gjQ;ryp Kdptiu Mjp Nr\dpd; mtjhuk; vd;Wk; ciug;gH.

மேலும் பார்க்க

Nahfj;jilfs;

Nahfj; jilfshff; fUjg;gLfpd;w Neha;> cs;sj;jsHr;rp> re;Njfk;> ftdkpd;ik> Nrhk;gy;> GyDfHr;rpg; gw;W>jtwhfg; Ghpe;J nfhs;sy;> rkhjpg;gbia vl;lhjJ> fpilj;j epiyapy; eOTjy; Mfpa ,e;j xd;gJk; ePf;fg;glf;$baitNa.

மேலும் பார்க்க

Nahfgyd;fs;

euk;Gfs;> %is> EiuaPuy;> ,jak;> [Puz cWg;Gfs; Nghd;w mtatq;fSf;Fg; gOJ ,d;wp jpwikAld; Ntiy nra;fpd;w Mw;wiy mspf;fpwJ. cly; tsk; ngWtJld;> kpfTk; RWRWg;NghLk;> tpiuthfTk; md;whl tho;tpy; ,aq;f KbAk;.

மேலும் பார்க்க

திரிகரண ஆழ்நிலை தியானம்

jpahdj;jpw;F Kd;ghf Nahf gpuhzhahkq;fs; nra;tjpd; %yk;> cliyAk;> cs;SWg;GfisAk;> Md;khitAk; jd; trg;gLj;jpf; nfhs;Sk; Mw;wiy mile;j epiyapy; jpahdk; xUtDf;F vspjpy; if$Lk;. vdNt ,tw;iw fhnzhspj; njhFg;Gfs; !%yk; fhz;f

மேலும் பார்க்க

Nahfp=[papd; mUSiu

epiwthf ahk; nrhy;y tpUk;GtJ ahnjdpy; ,Jtiu ehk; gy;NtW tp\a Qhdq;fisg; gw;wp fz;lwpe;Njhk;. mtw;wpy; nghpJk; Kjd;ikahfj; jpfo;tJ kdpj cs;SzHTfNs vd;why; mJ kpifahfhJ. vd;whYk; me;j cs;SzHTfisg; Ghpe;J nfhs;s ,Jtiu ehk; vLj;Jf;nfhz;l Kaw;rpjhd; vd;d? ek;kpy; vj;jid NgUf;F me;j cs;SzHT ntspg;gl;bUf;;fpwJ? ,e;jf; Nfs;tpfSf;nfy;yhk; ek; gjpy; vd;d? nksdk; jhd; gjpy; vd;why;> mjw;F fhuzk; ‘kdpjDf;Fs; ,Uf;Fk; kdpjNeak; kdpjUf;Fs; ,y;iy” vd;gJjhd;. Ghpatpy;iy? kdpjDf;Fs; ,Uf;Fk; mtatq;fs;> xd;Wf;nfhd;W vt;tsT Neaj;NjhL ele;J nfhs;fpd;wd. fhypy; mbgl;;lhy; fz; fyq;Ffpd;wJ.

மேலும் பார்க்க
Content Rotator

ஆன்மீக சித்தர் யோகி ஸ்ரீஜி - யின் "WISDOM LIGHT" நூல் வெளியீட்டு விழா

திரிகரண யோகா அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அறங்காவலர் ஆன்மிக சித்தர் யோகி ஸ்ரீஜி அவர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவி எஸ். அபிராமிக்கு கல்வி உதவித் தொகையாக ரூ.22,500/- க்கு காசோலை 25-4-2018 ல் வழங்கிய காட்சி.

ஆன்மீக சித்தர் யோகி ஸ்ரீஜி - யின் "WISDOM LIGHT" நூல் வெளியீட்டு விழா

<

மக்கள் கருத்து

Top